§1 Informacje podstawowe

 1. Organizatorem Konkursu „Ambasador Mactronic” (dalej „Konkurs”) jest Note Interactive sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-227, ul. Kleczkowska 45, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000448643, NIP: 8992741174, REGON: 022063532 (dalej: „Agencja”) działająca na zlecenie Mactronic Spółka z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu 54-156, Stargardzka 4, woj. Dolnośląskie, gmina Wrocław, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000382952, NIP: 8970013266, REGON: 931589124, która jest fundatorem nagród w Konkursie (dalej „Sponsorem”).
 2. Konkurs trwa od godz. 15:00 w dniu 7.02.2020r. do 15.03.2012r. do godziny 23:59 i podzielony jest na dwa etapy.
  1. Etap I – 7.02.2020 r. (15:00) do 25.02.2020 r. (23:59) – etap zgłoszeń do konkursu.
  2. Etap II – 5.03.2020 r. (15:00) do 15.03.2020 r. (23:59) – etap głosowania na finalistów.
 3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być́ każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. zapoznała się̨ z treścią̨ Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  3. ma skończone 18 lat,
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Konkurs organizowany jest się na terytorium Polski.
 5. Konkurs skierowany jest do sportowców – amatorów oraz zawodowców.
 6. Uczestnicy zgłaszający swój udział w Konkursie przesyłają swoje zgłoszenia przez oficjalną stronę „Ambasador Mactronic”: www.ambasadorzy.mactronic.pl (“Strona”).
 7. Uczestnik zobowiązuje, że materiał konkursowy przesłany przez Uczestnika:
  1. będzie wynikiem wyłącznie osobistej twórczości Uczestnika,
  2. nie będzie zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
  3. nie będzie zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów, z wyłączeniem produktów dystrybuowanych przez Sponsora,
  4. nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 8. W związku z przesyłanymi przez Uczestnika materiału konkursowego, Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnie Organizatorowi oraz Sponsorowi licencji wyłącznej na korzystanie z materiału konkursowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz na cele reklamowe i marketingowe Sponsora, a w szczególności w relacjach prasowych, publikacjach internetowych oraz na portalach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem do sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzenie do pamięci komputera,
  3. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych i promocyjnych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie,
  4. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych,
  5. publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie,
  6. wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji, a także łączenia z innymi utworami.
 9. Uczestnik udziela zgody na wykorzystywanie materiału konkursowego z podaniem danych osobowych Uczestnika (imię, nazwisko i miasto zamieszkania), z podaniem danych niebędących danymi uczestnika, jak również anonimowo.
 10. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora oraz Sponsora, jak również osoby z ich najbliższej rodziny, tj. dziadkowie, rodzice, bracia i siostry oraz dzieci.
 11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

 

§2 Zasady Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich, którzy spełniają̨ warunki udziału w Konkursie.
 2. I etap konkursu (zgłoszenia) odbywa się na stronie internetowej: https://www.ambasadorzy.mactronic.pl
 3. II etap konkurs (głosowanie) odbywa się̨ na stronie internetowej: https://www.facebook.com/Mactronic/
 4. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia na stronie wymienionej w §2 punkt 2 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.
 5. Przez zgłoszenie w formularzu rozumiemy opisanie swojej osoby jako sportowca, opisanie projektu, który chce się zrealizować dzięki wsparciu Mactronic oraz zamieszczeniu linków do swoich kanałów Social media w celu weryfikacji przez Organizatora oraz Sponsora.
 6. Niepodanie swoich kanałów Social Media nie dyskwalifikuje uczestnika, jednak może mieć wpływ na jego niewybranie do finału.
 7. Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko jeden raz.
 8. Po zakończeniu I etapu konkursu. Jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz Sponsora wybiera trzech kandydatów na Ambasadora Mactronic, którzy przechodzą do II etapu konkursu.
 9. W trakcie II etapu odbywa się głosowanie na stronie wymienionej w §2 punkt 3., podczas którego fani przez oddawanie głosów w ankiecie wyłonią jednego Ambasadora Mactronic.
 10. W ciągu całego trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są̨ one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają̨ treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą̨ w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach, w szczególności w przypadku, gdy treści te powodować Bedą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych zgłoszeń.

 

§3 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest podpisanie umowy sponsorskiej, w ramach której:
  1. Organizator zobowiązuje się sfinansować zgłoszony projekt Sponsorowanego w kwocie do 10 000 zł brutto, zwycięzca uzyskuje
  2. Zwycięzca uzyskuje tytułu Ambasadora Mactronic (dalej Sponsorowany).
  3. Sponsorowany otrzymuje produkt Mactronic potrzebne do realizacji projektu. Lista produktów zostanie ustalona indywidualnie ze Sponsorowanym.
 2. Kwota wymieniona s §3 punkt 1.2. zostanie przelana na wskazane przez Sponsorowanego konto, po podpisaniu umowy sponsorskiej.
 3. Sponsorowany zobowiązuje się do przedstawienia FV za sprzęt zakupiony w ramach przekazanego finansowania.
 4. Sponsor dopuszcza wykorzystanie przekazanych środków na:
  1. Sprzęt sportowy (odzież, plecaki, itp).
  2. Sprzęt biwakowy.
  3. Sprzęt wspinaczkowy
  4. Sprzęt medyczny (apteczki, wyposażenie apteczek, itp.)
  5. Aparaty fotograficzne, kamery, kamery sportowe, filtry, karty pamięci, baterie, statywy, lampy, itp.
  6. Bilety komunikacyjne.
  7. Zakwatetowania.
  8. Inne (ustalane indywidualnie ze Sponsorowanym)
 5. Sponsorowany nie może przenieś prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora i Sponsora, wyłoni 1 zwycięzcę.
 7. Ogłoszenie finalistów I etapu odbędzie się w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 8. Ogłoszenie zwycięzcy (Ambasadora Mactronic) odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia II etapu.
 9. Wyniki etapy I oraz II zostaną opublikowane przez Organizatora w formie wiadomości prywatnych do Laureatów oraz w postaci informacji pod postem konkursowym. Organizator zwróci się do Uczestników Konkursu z prośbą o dane do wysyłki nagrody.
 10. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku nagradzania w żadnej formie autorów, którzy nie zostali wybrani przez Jury, mimo że byli Uczestnikami Konkursu.
 11. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywca nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 12. Nagroda wymieniona w §3 punkt 1.2 i 1.3. zostanie przekazana Sponsorowanemu po indywidualnym ustaleniu terminu, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu umowy Sponsorskiej.
 13. Nagroda podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. Kwota pieniężna, zostanie rozliczona przez Organizatora przed wydaniem Uczestnikowi Programu, na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w konkursie.
 14. Sponsor dopuszcza sponsorowanie Ambasadora Mactronic (Sponsorowanego) przez inne marki, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być marki konkurencyjne wobec marki Mactronic. Decyzję o konkurencyjności danej marki podejmuje Sponsor.
 15. W trakcie obowiązywania umowy sponsorskiej, pozyskanie przez Sponsorowanego nowego sponsora, wymaga zgody Sponsora.
 16. W ramach sponsoringu Sponsor oczekuje od Sponsorowanego szeregu działań w szeroko rozumianych social mediach. Ich zakres uzależniony będzie od możliwości Sponsorowanego. Do ww. działań mogą się zaliczać:
  1. Publikacja logo Sponsora w dobrze wyeksponowanym miejscu w kanałach social media Sponsorowanego.
  2. Umieszczenie logo Sponsora w dobrze wyeksponowanym miejscu na ubraniu Sponsorowanego.
  3. Publikacje na Facebook.
  4. Publikacje na Instagramie.
  5. Publikacje na YouTube.
  6. Publikacje na www, blogach lub innych platformach.
  7. Przygotowanie sesji zdjęciowej w trakcie realizowania zgłoszonego projektu.
  8. Uczestnictwa w filmie realizowanym przez Sponsora.

 

§4 Odpowiedzialność

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie skanu dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji zgodności danych, a w przypadku nieprzedstawienia skanu – do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu.
 3. Zgłoszenia uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują̨ w mechanizm Konkursu lub działają̨ w sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. Organizator wykona jedną próbę doręczenia Nagrody do Laureata. Jeżeli próba doręczenia okaże się̨ nieskuteczna z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w szczególności w przypadku podania błędnego adresu przez Laureata lub nieodebrania przesyłki przez Laureata, Laureat traci prawo do Nagrody.
 5. W przypadku niezrealizowania projektu zgłoszonego w konkursie organizator może zażądać od Sponsorowanego zwrotu części lub całości nagrody.
 6. W przypadku nieprzesłania kompletnych danych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Laureatów, Laureat traci prawo do nagrody.

 

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora, podany w § 1.1 Regulaminu Konkursu z dopiskiem „Reklamacja konkursu”. Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacje będą̨ rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od doręczenia.

 

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania Zwycięzców Konkursu, przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Sponsor. Sponsor powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników Organizatorowi w celu realizacji Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą̨ przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i wydania nagród.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać́ zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Mactronic Spółka z o.o. Sp. k., Stargardzka 4, Wrocław 54-156. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia finalistów konkursu lub samego Ambasadora bez podania przyczyny.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku odwołania lub zmiany daty wydarzenia, z którym związany jest Konkurs. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na Stronie. Zmiany nie będą̨ naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.